Zalety mediacji. Dlaczego mediacja a nie sąd?

Mediacja, szczególnie w zestawieniu z postępowaniem sądowym, wykazuje ogromną ilość zalet. Najważniejsze z argumentów przemawiających za mediacją to:

Dobrowolność.

Nawet jeśli z inicjatywą występuje sąd, muszą się na nią zgodzić obie strony.

Mediacja w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację

Mediacja jest jednym z dobrowolnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy równymi stronami, wyjaśnienia spornych kwestii i nawiązania porozumienia. Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego i neutralnego mediatora. Postępowanie mediacyjne jest poufne. Dzięki zawarciu ugody można przyspieszyć postępowanie oraz zaoszczędzić koszty. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody.

Mediacja w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych i gospodarczych

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym biorą udział skłócone strony i mediator. Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Mediacja przerywa bieg przedawnienia.

Mediacje sądowe i pozasądowe - kiedy potrzebujemy mediatora?

W jakich przypadkach potrzebujemy mediatora?

Mediatora potrzebujemy wszędzie tam, gdzie sami nie radzimy sobie z konfliktem. Można prowadzić mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych i wynikających z prawa pracy, w sprawach rodzinnych, w sprawach karnych oraz z udziałem nieletnich. Prowadzi się również mediacje sąsiedzkie, które mają szczególne znaczenie - adresowane są do osób, które się znają i na co dzień widują. Prowadzą one do wspólnego wypracowania międzysąsiedzkich reguł postępowania. Zapobiegają powstawaniu kolejnych sytuacji konfliktowych oraz sprzyjają utrzymaniu dalszych relacji.